Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Werkateliers Schieblockberaad

In de Rotterdamse haven liggen talloze kansen voor een transitie naar een circulaire en koolstofarme economie, bijvoorbeeld via de benutting van warmte, CO2 en afvalstromen van de industrie. De Rijksoverheid en de partijen rond de haven wisselen daar tijdelijk en informeel over van gedachten in het Schieblockberaad.

Schieblockberaad vroeg Wing om drie verdiepende werkateliers te organiseren over thema´s die in de gesprekken van het Schieblockberaad veel aandacht kregen:

 • Een koepelbenadering voor de Omgevingswet: over een programmatische aanpak van de planvorming,
 • Warmte-infrastuctuur in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag: over de kansen voor een duurzame en grootschalige infrastructuur voor restwarmte en geothermie.
 • Circulaire economie: over het wegnemen van belemmeringen voor het sluiten van grondstofkringlopen

Aanpak

Wing organiseerde rond elk van de hierboven genoemde thema’s een werkatelier. Centraal in elk werkatelier stonden enkele praktijkvoorbeelden. Deelnemers waren ondernemers, overheden en kennisinstellingen die betrokken zijn bij de gepresenteerde casussen of bij het beleidsonderwerp in het algemeen. Discussies in deelgroepen over specifieke aspecten en/of casussen werden afgewisseld met plenaire sessies. De deelnemers sloten elk werkatelier af met het formuleren van gezamenlijke conclusies en aanbevelingen.

Resultaten

Uit het werkatelier over de planvorming bleek dat de drie praktijksituaties elk om een eigen benadering van de koepelgedachte vragen. Daarbij spelen vraagstukken als vergunningverlening, toepassing van Best Beschikbare Technieken, de integratie van planvorming met het oog op planologische duidelijkheid, en het beperken van onderzoekslasten bij individuele vergunningverlening.
De belangrijkste conclusie uit het werkatelier over de warmte-infrastructuur was dat er behoefte is aan een methode om de CO2-last van warmte te bepalen, en om een eerlijk systeem te ontwikkelen voor het beprijzen van energiedragers voor verwarming. Op basis daarvan zouden gemeenten plannen kunnen maken voor de overstap van een infrastructuur voor gas en olie naar die voor warmte en elektriciteit. Uit het werkatelier over de circulaire economie bleek onder meer dat het niet zozeer de bestaande wet- en regelgeving is die belemmeringen opwerpt , maar dat het veelal een kwestie is van willen en durven bij het betreffende bevoegde gezag om maatwerk te leveren voor vernieuwende initiatieven. Ook bleek er behoefte aan fiscale instrumenten, zoals CO2-beprijzing, die een ‘level playing field’ afdwingen voor het realiseren van duurzame initiatieven. 

Samenwerkingspartner(s)

Planbureau voor de Leefomgeving, Studio Marco Vermeulen.

Downloads

 

  Periode:

  2016

  Opdrachtgever:

  Schieblockberaad