Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

VisWad: naar goede afspraken over de garnalenvisserij op de Waddenzee

De garnalenvisserij is een belangrijke economische activiteit in de Waddenzee. Er wordt intensief gevist en dat leidt tot verstoring van de bodem en ongewenste bijvangst. De garnalenvissers, natuurorganisaties en overheden zoeken daarom naar kansen voor een meer duurzame en toekomstbestendige inpassing van deze bedrijfstak in natuurgebied de Waddenzee.

Het Programmabureau naar een Rijke Waddenzee heeft Ronald Lanters van Wing gevraagd als projectleider om het proces te ondersteunen dat zou moeten leiden tot een akkoord over verduurzaming van de garnalensector. De afspraken gaan vergezeld van een uitvoeringsprogramma en geeft zicht op financiering.

Aanpak

Wing heeft samen met de partijen een structuur opgezet waarbinnen de voorstellen konden worden ontwikkeld. Ronald Lanters fungeerde als secretaris van het bestuurlijk overleg en als trekker van de werkgroep VisWad. Een belangrijke succesfactor in dit traject was dat vanuit de visserij klankbordgroepen zijn ingesteld met actieve deelname van vissers. Deze bijeenkomsten werden geleid door Marnix van Stralen, waar intensief mee is hebben samengewerkt. Een tweede opdracht bestond uit het organiseren van de financiële dekking. Wing leverde hiervoor een belangrijke bijdrage aan de subsidieaanvraag bij het Waddenfonds en leverde tekstbijdragen voor het Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

Resultaat

Na ruim twee jaar ontwikkelen en onderhandelen hebben de visserijsector, het Rijk, de provincies en de natuurorganisaties in oktober 2014 het convenant VisWad ondertekend. Aan de basis ligt een pakket maatregelen voor bescherming van de belangrijke ecologische gebieden in de Waddenzee, een reductie van de vlootomvang en verbetering van vistechnieken. Inmiddels wordt het uitvoerings-programma in de praktijk gebracht.

Samenwerkingspartner(s): Bureau MarinX

Links

 

Van theorie naar praktijk

Periode:

2013 - 2015

Opdrachtgever:

Programmabureau Naar een Rijke Waddenzee