Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Verkenning Wieringerhoek

In de Wieringerhoek, de noordwestpunt van Noord-Holland, liggen allerlei kansen om de economie, ecologie en het landschap te versterken. Wing en Witteveen+Bos helpen Rijkswaterstaat samen met gebiedspartijen de toekomstige inrichting voor dit gebied te ontwerpen.

De Wieringerhoek is het gebied tussen Enkhuizen tot het Amstelmeer, grenzend aan het IJsselmeer en de Waddenzee. Rijkswaterstaat heeft vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren de opdracht om de ecologische kwaliteit van dit gebied te versterken. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de uitbreiding en verbetering van leefgebieden voor vogels en vissen. Rijkswaterstaat verkent samen met gebiedspartijen de mogelijkheden om de natuur een impuls te geven en te combineren met recreatie en toerisme, de energietransitie, en de zoetwaterwinning bij Andijk voor de landbouw en drinkwater. Het is bij het laatste de uitdaging om de zoetwatervoorraad te garanderen in tijden van droogte. Bij deze verkenning levert Witteveen+Bos de inhoudelijke kennis en ondersteunt Wing Rijkswaterstaat bij het omgevingsmanagement en het participatieproces.

Excursie en ontwerpateliers

We zijn begonnen met de creatieve fase, waarin we verscheidene alternatieve ontwerpen voor dit gebied gaan ontwikkelen. De wensen en ideeën van de gebiedspartijen kwamen duidelijk naar voren tijdens de gebiedsexcursie die Wing in de zomer van 2019 organiseerde. Daarnaast willen we een gezamenlijk beeld creëren over het ecologische en economische systeem in de Wieringerhoek en werken we aan innovatieve oplossingen in sessies ‘Value Engineering’. In het najaar van 2019 gaan we samen rondom de kaart met ontwerpend onderzoek aan de slag in ontwerpateliers. Vervolgens analyseren we in 2020 de alternatieven en onderzoeken we de haalbaarheid en het draagvlak. Eind dat jaar komt er dan een breed gedragen voorkeursalternatief.

Cocreatie en cofinanciering

De Wieringerhoek biedt veel kansen voor de ontwikkeling van zachte overgangen tussen zout en zoet water en tussen water en land. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor trekkende vissen. Tegelijkertijd hebben de droge zomers van vorig en dit jaar de gemoederen flink opgeschud doordat het zoutgehalte in het IJsselmeer dan hoger wordt. De zoetwaterinname bij Andijk raakte in 2018 bijna in de problemen. De spanning tussen “zoute en zoete wensen” maakt ontwerpen in dit gebied een spannende exercitie. Wing ziet het als uitdaging om in deze ogenschijnlijke tegenstelling tot een gebiedsontwerp te komen dat door meerdere partijen gedragen en gefinancierd wordt.

MIRT verkenning

Nog dit jaar neemt het rijk de startbeslissing voor een verkenning vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het proces waar we nu mee gestart zijn is te zien als een preverkenning, waarbij niet sectoraal, maar integraal ontworpen wordt, volgens de filosofie van de Agenda IJsselmeergebied 2050.

Samenwerkingspartner

Witteveen+Bos

Zie ook

www.agendaijsselmeergebied2050.nl

#Wieringerhoek#gebiedsexcursie#landschap#ecologie#MIRT#IJsselmeergebied#economie

    Periode:

    Mei 2019 – december 2020

    Opdrachtgever:

    Rijkswaterstaat