Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Verkenning herontwikkeling voormalige steenfabrieksterreinen

De terreinen van voormalige steenfabrieken zijn markante plekken in het rivierengebied. Ze hebben een historische rol in de Gelderse economie en zijn een voorbeeld van watergebonden industrie. Gelderland telt meer dan honderd fabrieksterreinen. Veel hiervan zijn buiten gebruik of hebben een nieuwe functie gekregen. De terreinen hebben grote potentie: ze zijn omsloten door natuur en kunnen unieke locaties worden voor bijvoorbeeld woningen, natte bedrijventerreinen of toerisme.

Provincie Gelderland heeft Wing gevraagd een verkenning uit te voeren rondom de herontwikkeling van voormalige steenfabrieksterreinen. In de verkenning wordt onderzocht of de provincie een actieve rol moet innemen en zo ja welke.

Aanpak

De rol van de overheid verandert. In de verkenning begeleidt Wing de provincie in het vinden van hun rol in dit dossier. Onderdelen van de verkenning zijn:

  • Interviews met gemeenten en eigenaren om hun wensen en ambities te peilen.
  • Interne afstemming tussen beleidsvelden en domeinen
  • Afstemming met andere overheden
  • Bijeenkomst met eigenaren om samen nieuwe rol invulling te geven

Resultaat

Het eindadvies aan provincie Gelderland zal in 2015 klaar zijn. Het resultaat duidt in ieder geval of de provincie een rol kan spelen, en zo ja welke. Daarnaast zou een uitkomst kunnen zijn dat er concrete pilots gestart worden en of er kansen zijn voor een actief netwerk ontstaat met overheden en eigenaren. 

Samenwerkingspartners

WaalWeelde, Steengoed, Staatsbosbeheer, Dear Hunter

 

Periode:

2014 - 2016

Opdrachtgever:

Provincie Gelderland