Menu

Blogs

De mensen van Wing bloggen over hun ervaringen en reflecties.

Slim interveniëren in netwerken

“De netwerkende overheid”, ”Samen in beleid”, “Van buiten naar binnen werken”. Mooie titels die illustreren dat de overheid aan het zoeken is naar manieren om problemen en opgaven in de samenleving aan te pakken. De constatering dat de overheid problemen niet meer alleen kan oplossen, is niet nieuw.

De inzet van alleen wetgeving en geld is niet meer voldoende. Deze tijd vraagt om slim samenwerken, vanuit het besef dat partijen van elkaar afhankelijk zijn om doelen te bereiken. Maar hoe doe je dat in de praktijk en wat betekent dat voor de rol van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven?

Slim interveniëren

In de afgelopen 10 jaar ben ik als programmamanager werkzaam geweest in het Waddegebied. Een gebied waar de verantwoordelijkheid voor bestuur en beheer over vele partijen verdeeld is. Een gebied ook waar natuur, veiligheid, economische en sociaal culturele ontwikkeling sterk met elkaar verweven zijn. Alleen door slim samen te werken in netwerken is het mogelijk om projecten te realiseren. Met het programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’ zijn we er de afgelopen jaren in geslaagd breed gedragen oplossingen te ontwikkelen. Dit door binnen het netwerk slim te interveniëren. Soms met het organiseren van kennis, soms door coalities te faciliteren en soms door concrete projectuitwerking. De Vismigratierivier door de Afsluitdijk, maar ook de meerjarige afspraken tussen NGO’s, overheden en vissers zijn hier mooie voorbeelden van.

Een nieuwe start

Ik vind het een uitdaging om alle partijen rond een maatschappelijke opgave bijeen te brengen om te zoeken naar gezamenlijke oplossingen en coalities. Ik zie ook steeds meer interesse vanuit het bedrijfsleven om hun rol in maatschappelijke netwerken en opgaven verder in te vullen. Binnen Wing heb ik de ruimte dat in de volle breedte te doen. In het Noorden, maar ook daarbuiten.

 

Graag praat ik daar met u over verder.